Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website: LogicTrade.nl van LogicTrade BV te Staphorst, Nederland (hierna “de website”). Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan LogicTrade niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Koppeling van of naar websites van derden

Wanneer LogicTrade hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat LogicTrade de op of via de websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites is door LogicTrade niet geverifieerd. LogicTrade aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor dergelijke websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig voor eigen rekening en risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LogicTrade is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van LogicTrade. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan LogicTrade of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LogicTrade mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook; of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand. Informatie op de website mag wel afgedrukt en/of gedownload worden voor eigen persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid

LogicTrade is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website, ongeacht of door LogicTrade op de mogelijkheid van deze schade gewezen is. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van LogicTrade en de aan LogicTrade gelieerde rechtspersonen.

Privacy

Alle door de gebruiker aan LogicTrade verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door LogicTrade aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Op de website en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden

LogicTrade behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn. Wanneer u gebruik maakt van de website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de disclaimer regelmatig door te lezen.

LogicTrade
Bezoek: Weth. Buitenhuisstraat 2B
7951 SM Staphorst
Nederland
Bel: 088 - 240 01 80
Mail: info@logictrade.nl
Volg ons:
  • Enorme tijdswinst
  • Minimale foutmarge
  • 100% papierloos
  • Hogere verkoopomzet
download teamviewer facebook linkedin twitter